Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Lloc: C. Segle XVI. Sant Daniel. Girona
Data: 2007-2008

Tipus de treball: Aixecament de plànols de l’estat actual, col.laboració en la redacció de projecte i direcció de l’execució material.
Arquitecte: Pep de Solà-Morales Capdevila.

El projecte

Edificació antiga en nucli medieval. La reforma s’ha plantejat seguint criteris bioclimàtics i de sostenibilitat tant pel que fa a l’estalvi energètic, estalvi d’aigua, ús dels materials, il.luminació, etc.